7.05.2021 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd GLOBE GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756415, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 KSH i art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2021 roku, godz. 13:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy św. Marcin 69 w Poznaniu.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Przyjęcie porządku obrad;
 • Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Globe Group za rok 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
 • Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Globe Group w roku 2020, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Globe Group za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Globe Group za rok 2020;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Globe Group za rok 2020;
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki,
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez GPW w Warszawie S.A.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 • Wolne głosy i wnioski;
 • Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.000,00 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 118.000 (sto osiemnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

a) 83.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,

b) 16.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

c) 18.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Proponuje się nowe brzmienie § 7 ust.1 i ust.2 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143.000,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

a) 83.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,

b) 16.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

c) 18.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

d) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

30.11.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Globe Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.09.2019 roku o zmianie ustawy - k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Wezwanie 5 z 5.

12.11.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Globe Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.09.2019 roku o zmianie ustawy - k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Wezwanie 4 z 5.

27.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Globe Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.09.2019 roku o zmianie ustawy - k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Wezwanie 3 z 5.

9.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Globe Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.09.2019 roku o zmianie ustawy - k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Wezwanie 2 z 5.

24.09.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Globe Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.09.2019 roku o zmianie ustawy - k.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Wezwanie 1 z 5.

Raporty okresowe

Raport skonsolidowany za rok 2018

W przygotowaniu
Globe Group S.A. Podsumowanie 2018 r.
cookiecookie
ZAMKNIJ

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce w Polityce cookies . Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.